• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

تماس با ما

صفحه اصلی تماس با ما

دفترمرکزی

  • بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

دفتر پذیرش

  • اسکله شهید رجایی، محوطه استاندارد، کانکس آزمایشگاه ساحل آنامیس

تلفن

  • 07633564143
  • 07633552673

فکس

  • 07633564145

تلفن

  • 07633524824

تماس با ما