آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

متالوگرافی عبارت است از از بررسی و مطالعه ساختار داخلی فلزات و سایر مواد از جمله پلیمرها،سرامیک ها و ….که گروهی نیز آنرا علم ماده شناسی نامیده اند.به عبارت دیگر متالوگرافی عبارت است از بررسی و مطالعه مقطع فلزات و آلیاژها که به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی صورت می گیرد.مطالعات متالوگرافی اطلاعات ارزشمندی نیز در رابطه با تاریخچه کار مکانیکی یا عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن در اختیار ما قرار می دهد.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس:

  • مطالعات ریز ساختار به منظور شناسایی فرآیند تولید قطعه و نوع عملیات حرارتی آن
  • مطالعه ریز ساختار به منظور بررسی خواص مکانیکی قطعه
  • تعیین عمق لایه دکربوره شده
  • تعیین ضخامت پوشش
  • تعیین نوع و مقدار ناخالصی های غیر فلزی در آلیاژها