• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

معرفی مدیرعامل

معرفی مدیرعامل

mojtaba ameri - معرفی مدیرعاملنام ونام خانوادگی: مجتبی عامری سیاهویی

تاریخ تولد: 1363

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سوابق کاری و اجرایی:

  • بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی
  • بازرسی خودروهای وارداتی
  • مدیریت ارجاع نمونه های صادراتی و وارداتی به شرکت های بازرسی
  • مدیریت تصدیگری پذیرش استاندارد

ارسال نظر شما