• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت

مدیر عامل آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس صراحتا اعلام میدارد که این آزمایشگاه و کارکنان آن از هر گونه  اثرات داخلی و خارجی که تاثیر منفی بر کیفیت نتایج آزمون میگذارد رها می باشند و کلیه آزمونها و فعالیت های خود را مبتنی بر حفظ اسرار و بر اساس اصول و اخلاق حرفه ای انجام می دهد و همچنین اجرای آموزشهای متناسب با اهداف استراتژی ها و نیازهای سازمان به منظور افزایش مهارتها و قابلیت های فردی و تخصصی کارکنان در صدر اهداف این آزمایشگاه قرار دارد.

ارسال نظر شما